Coacher och rådgivare

Som nyföretagare har man behov av ett bra bollplank. Man behöver testa sina tankar på någon som gärna får ha egna erfarenheter av nyföretagande. Det kan vara rådgivare och coacher på ALMI, Nyföretagarcentrum eller någon annan. Genom att testa och ”finlira” kring sin affärsidé med någon klok person innan företagsstart kan man slippa onödigt strul i startfasen. Man kan väsentligt öka sannolikheten att lyckas – ”få tur” – genom att vara ”förklok” i stället för efterklok.

För dig som vill coacha någon som startar sitt företag med Lomsjöakademiens Starta eget kurs har vi tagit fram lite enkla tips vad man ska tänka på i vart och ett av de åtta stegen. Vi kallar det för ”Coachens ruta” och du hittar dem genom att klicka nedan.

Lycka till med ditt coachande!

Målbild

Det är en viktig del i coachens/rådgivarens roll att med frågor och förslag hjälpa entreprenörens arbete med målbilden. Ju tydligare och mer inspirerande den blir, desto mera energi kan man få ut av den. Det är givetvis samtidigt viktigt att målbilden bygger på en realistisk bild av den potentiella marknaden. En bra riktlinje för en målbild är att den ska ha en ribba som ligger ”lagom plus ett”. Den ska vara utmanande och provocera till en fokuserad energi, men samtidigt uppfattas som möjlig att uppnå.
Om ribban i målbilden ligger för högt tar man inte i därför att man inser att den är orealistisk.
Om ribban – å andra sidan – ligger för lågt tar man inte i därför att man vet att man utan ansträngning ändå tar sig över.

Coachningen ska syfta till en målbild som visar hur det ska se ut när man har anledning att fira att man har lyckats.

Den kände amerikanske utvecklingsgurun Peter Drucker har sagt:
”Det är viktigt att lägga ner tid på att beskriva en tydlig och inspirerande målbild. När den finns går ju allt annat man gör ut på att förverkliga den!”

En målbild får man se som en kompass som anger huvudriktning. Den behöver givetvis uppdateras kontinuerligt. Vid en företagsstart är det rimligt att ha en målbild med en tidshorisont på ett till tre år. Målbilden ska sedan kompletteras med konkreta delmål på vägen. Delmålen bör inte ligga längre ifrån varandra än tre till sex månader. Med delmålens hjälp kan du som coach bistå entreprenören med upplevelsen av rörelse. Av att vara på väg mot målbilden!

Självbild

Det kan givetvis verka lite flummigt för en ivrig entreprenör när han/hennes coach börjar prata om självbild och självinsikt.

Det är dock ett väsentligt område att fundera kring. Det typiskt svenska – jämfört med amerikanarna – är att vi har låga tankar om oss själva. Många av oss är omedvetet fostrade till att ”inte skryta” om våra förmågor, vilket kan leda till att vår självbild påverkar oss negativt. Självfallet är det inte heller bra att ha en för uppblåst självbild som kan leda till att vi överskattar vår förmåga i förhållande till de utmaningar vi ger oss in i. Rollen som entreprenör innehåller många utmaningar och om man ska ta sig över den ofta ganska långa uppförsbacken som uppbyggnaden av ett nytt företag börjar med måste man vara stark och uthållig. Det är därför viktigt att du som coach kan hjälpa dina adepter att få en ökad självinsikt så att de kan förbereda sig rätt 
Om vi jämför entreprenören med en elitidrottare så finns det stora likheter i de mentala kraven. Under uppbyggnadsfasen (=”träningssäsongen)” måste man fånga upp allt positivt och hänga sig kvar vid vinnarkänslan. Det är viktigt att du som coach kan bidra till att entreprenören hela tiden upplever sig vara på väg mot sin målbild, d.v.s. att man håller framgångskänslan vid liv. Periodvis upplever de flesta företagsstartare att det står stilla eller – i värsta fall – går baklänges. Då är det coachens roll att plocka fram de framsteg som trots allt gjorts så att man tar in det mentalt: Jag är på väg! 
Sedan kan man givetvis i coachrollen vara bollplank när det gäller att hitta nya öppningar och gärna några genvägar för att förstärka upplevelsen av att vara i rörelse mot målbilden. Om man som coach upplever tydliga svagheter hos entreprenören är det en viktig uppgift att föra en dialog om hur dessa kan kompenseras genom utbildning/träning eller partnerskap.

Omvärld

Det är givetvis en nödvändig förutsättning för en lyckad företagsstart att man har bra koll på den marknad man ska ge sig in. Som coach är det viktigt att du ställer de frågor som behöver ställas för att din adept aktivt ska söka efter mera kunskap om den marknad han/hon tänker ge sig in i. Det är ganska vanligt att en nyföretagare tror sig ha bra koll på sin marknad, men – om detta bara är delvis sant – kan det leda till rena katastrofen. Det är som att orientera sig utan karta, med fel karta eller med dålig karta. Kompass får vi anta att man har där kompassnålen pekar mot målbilden. Men om kartan inte stämmer är det svårt att nå målet. En viktig uppgift för dig som coach är i första hand att betona nödvändigheten att ha en tydlig bild av den marknad man ger sig in på. I andra hand kan du som coach bistå med att föreslå vägar till bättre marknadskännedom. Den går att få från många offentliga databaser, branschorganisationer o.s.v. Men det är också viktigt att du uppmuntrar din adept att skaffa sig information direkt från några potentiella kunder. Statistik är alltid gammal och den mera känslomässiga sida som styr kundernas val av leverantör kan man bara få reda på genom direktkontakt. Sammanfattningsvis kan man säga att din coachuppgift i detta steg är att stödja alla goda initiativ från din adept till att förbättra sin marknadskännedom. Att få en bild av konkurrenssituationen, av trender på marknaden och av möjliga framtidsscenarier.

kreativitet

I området kreativitet kan du som coach göra stor nytta för dina adepter. Genom att ställa kloka frågor och genom att vara provokativ kan du bidra till en kreativ process hos dem du coachar. Det behöver inte handla om några jättestora innovationer – kreativitet behövs framför allt i den finslipning av affärsidé, koncept och ”förpackning” som kan vara avgörande för det nya företagets framgång. Man kan ställa frågor som ”Varför gör ni just så här?” eller ”Varför gör ni inte precis tvärt om?” Som utomstående och icke specialist inom det verksamhetsområde det nya företaget syftar till kan du ställa hur dumma frågor som helst som entreprenören/specialisten själv inte kan ställa. Du kan också ställa alla frågor som en potentiell kund eller finansiär kan tänkas ställa. Det som är viktigt är att du kan hjälpa entreprenören att hitta det unika med sitt erbjudande mot marknaden. Vad är det som är speciellt med företagets tänkta varor och tjänster? På vilket sätt skiljer det sig från redan befintligt utbud? Vad vet din adept om konkurrenssituationen? Vilka är de värsta konkurrenterna och hur ska han/hon slå dessa? Kreativitet är en skapande process där man omväxlande är kreativ och logisk och det största behovet som du som coach har att möta är att stimulera din adept att tänka stort och fritt för att senare bli analytisk och logisk. En bra utgångspunkt i processen är att först beskriva den ideala produkten för att senare – i den logiska fasen – bedöma ekonomi och annat som måste utgå från kundernas betalningsvilja för olika lösningar.

Presentationsteknik

Det här med att presentera sin idé kan för vissa entreprenörer vara en självklarhet och något man ”bara kan”. Ganska många oroar sig dock när de ska göra sina första presentationer. Särskilt om de ska göra en presentation som kan vara avgörande för företagets etablering, t.ex. inför en möjlig finansiär. Det är viktigt att du som coach uppmuntrar din adept att träna presentationer så mycket som möjligt. Man kan uppmuntra dem att börja dra sina presentationer för några vänligt sinnade personer. T.ex. kompisar och grannar. För att kunna göra en bra presentation behöver man ha så pass mycket rutin att man kan göra det på ett avspänt och naturligt sätt. Det som alla behöver träna på är att göra korta och tydliga presentationer som anpassas till den som lyssnar. En säljande presentation för en potentiell kund eller en förtroendeingivande presentation för en möjlig finansiär eller samarbetspartner.

Om du får en väldigt nervös adept som oroar sig för en kommande presentation får du ställa frågan: ”Vad är det värsta som kan hända?” Det är viktigt att ändå inse att man inte riskerar döden om man eventuellt skulle göra en dålig presentation.

Ett bra sätt att träna presentationer om man känner sig osäker är att använda samma mentala träning som idrottare använder för att lyckas vid stora mästerskap. Det innebär att man i avspänt tillstånd blundar och ser – ”inne i huvudet” – en film där man gör en suverän presentation där publiken gör vågen efteråt. Om man gör detta tillräckligt många gånger blir det ”skarpa läget” med riktig publik inte så ansträngt. Man gör ju bara samma sak igen fast nu på riktigt. 
En bra presentation är tydlig, kort och övertygande – det är viktigt att du coachar din adept till att klara detta!

Prissättning

Många nya företag startar i en onödigt svår uppförsbacke därför att man satt för låga priser på sina varor och tjänster. Man har kanske tittat för mycket på de redan etablerade konkurrenterna och låtit deras prisnivå lägga ribban. Det är viktigt att du som coach ställer de frågor som kan hjälpa entreprenören att hitta rätt:

 • Vilka mervärden är kunderna beredda att betala extra för?

 • Vilka är de största svagheterna i konkurrenternas utbud?

 • Hur kan du möta kundernas önskemål och behov på ett sådant sätt att du förbättrar dina marginaler?

Det här fenomenet som kallas priselasticitet kan verka mystiskt för den som är ny som företagare. Men som många andra knepiga begrepp finns det en enkel förklaring: Samma vara/tjänst kan säljas till mycket olika priser (elastiskt) beroende på målgrupp och paketering. 
Det är viktigt att du som coach hjälper din adept att förstå begreppet fullt ut så att han/hon använder sin kreativitet för att hitta den eller de nischer där det är möjligt att ta ut ett bra pris. Bäst är givetvis om man kan hitta ett för kunden viktigt mervärde som entreprenören kan få fram billigt, d.v.s. till en bra marginal.

Du kommer kanske att få frågan: ”Hur ska jag få reda på vad kunderna vill betala extra för?” Då får du helt enkelt be din adept att namnge några potentiella kunder, några tidigare kontakter eller bekanta, som kan ställa upp som bollplank. Det är den bästa marknadsundersökningen man kan göra att tidigt få in några kunder i utformningen av erbjudandet till marknaden.

Som coach måste du uppmuntra det här steget i etableringen, då det är avgörande för framgång. Hamnar man fel, d.v.s. att man tar för lite betalt och låter de ”Stora elefanterna” bestämma dagordningen då kan man snabbt hamna i svårigheter!

Marknadsplan

Att göra en marknadsplan kan vara en verklig Akilleshäl för många småföretagare. Det kan låta ganska abstrakt och verkar lite svårt och kanske rent av upplevs som onödigt. 
Det är således en viktig uppgift för dig som coach att påverka din adept så att han/hon förstår varför man som nyföretagare behöver ha en marknadsplan. Det är helt enkelt en plan för hur man ska ”skaffa kunder”. Och kunder förstår alla att man måste ha! 
Marknadsplanen ska ju, i nästa steg, ligga till grund för affärsplanen som ju är en sammanfattning av verksamhetens planer/ambitioner för ett år (normalt). 
Dina frågor till din adept bör inriktas på följande:

 • Var finns det nya företagets potentiella kunder?
 • På vilka olika vägar kan man kommunicera med dem?
 • Finns det redan upparbetade, selektiva kanaler som går att utnyttja?
 • Finns det flera kanaler som kan samverka effektivt?
 • När vill man ha sina första kunder?
 • När är det då dags att börja marknadsföringen?

Du bör som coach se till att din adept gör en skriftlig marknadsplan där allt väsentligt skrivs ner:

 • Till en början ska han/hon definiera sina målgrupper/marknadsnischer.
 • Därefter vill du ha nerskrivet hur ”Erbjudandet” ser ut till de olika kundgrupperna.
 • Slutligen får du se till att få en tidtabell för olika åtgärder

Du bör som coach nu ha fått en skriftlig marknadsplan att ställa klargörande frågor kring!

Affärsplan

Nu går din adept in i den avgörande fasen i sin etablering. Allt som gjorts fram till nu har varit av karaktären reflektion, research, analys och prognos. Nu ska allt som gjorts sammanställas i en affärsplan som blir underlag för det första verksamhetsåret. Det är viktigt att du som coach också agerar utifrån att detta är ”avgörandets minut”, d.v.s. det är nu man tar steget till eget företag sedan man skrivit ihop och godkänt sin affärsplan. Det är sista chansen att backa ur och säga att ”det här känns inte riktigt bra!” Det är viktigt att som coach göra klart för entreprenören att det är helt OK att nu besluta att den här affären inte har tillräcklig substans – att riskerna är för stora i förhållande till vinstpotentialen. Att ta ett sådant steg är mycket svårt och här behövs coaching av hög kvalitet. Om man antar att din adept beslutar sig för att affärsplanen håller är det bara att uppmuntra de olika åtgärder som nu måste till för att få ”upp företaget på rälsen”.

Ställ frågor kring den konkreta etableringsfasen:

 • Vilka saker måste du nu ta tag i?
 • Vet du hur du ska gå till väga?
 • Finns det något du behöver hjälp med?
 • Vilken kompetens skulle du behöva ha stöd av?
 • Var kan du – i så fall – hitta den?
 • Finns det några genvägar du kan utnyttja för att snabbare få intäkter?

Som coach kan du uppmuntra din entreprenör att ha tydliga och väl beskrivna delmål för – säg – var tredje månad under det första verksamhetsåret. Till delmålen kanske ni ska komma överens om ett antal kontakter med din adept under denna period!

Boardmember at Ung Företagsamhet Östergötland:
Ilja Moksickij om www.lomsjo.nu
"Kikade in lite på hemsidan och skulle vilja säga att den innehåller väldigt bra och nyttig information. Väldigt kul att
höra att detta görs tillgängligt för allas nytta kostnadsfritt och ger människor möjligheten att förverkliga sina
drömmar som entreprenörer!"